Privacyverklaring Hoekzema Bedrijfsadministrateurs BV

Hoekzema Bedrijfsadministrateurs B.V. is gevestigd en kantoorhoudende te Soestdijk aan de Vredehofstraat 31, 3761 HA (Postadres: Postbus 162, 3460 AD Soest) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32101632.

 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

 

In deze privacyverklaring leest u hoe Hoekzema Bedrijfsadministrateurs BV omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van uw gegevens al dan niet via geautomatiseerde systemen.

 

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, om wettelijke verplichtingen na te komen en/of voor communicatie met onze klanten.

 

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.

 

Het delen van persoonsgegevens  aan derden gebeurt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

We bewaren uw gegevens vanaf het moment dat deze ons ter beschikking worden gesteld en gaan in principe niet over tot vernietiging bij het verstrijken van de wettelijke bewaringstermijn. Onze ervaring leert ons dat wij nog herhaaldelijk gegevens uit het verleden dienen te raadplegen. U kunt ons natuurlijk altijd verzoeken gegevens te verwijderen, waarna wij tot vernietiging overgaan als we zelf niet in strijd komen met de wettelijke voorschriften.

 

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met ons kantoor via support@hoekzema.nl.

Tevens kunt u hier kenbaar maken dat u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen en bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, behandelen.

Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoekzema Bedrijfsadministrateurs BV behoudt te allen tijde het recht om deze  privacyverklaring te wijzigen. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op onze website (www.hoekzema.nl).